ปั๊มแรงดันสูง MASTERFLOW รุ่น MVI Series

Vertical Multistage Stainless Steel High-Pressure Pump

Brand:

ปั๊มแรงดันสูง MASTERFLOW รุ่น MVI SERIES

Technical Information

  •  Water Lift Pressure: Up to 330 meters – Fluid Temperature:
  • 20 degrees Celsius to 120 degrees Celsius
  • Materials: Stainless steel impeller and casing
  • Mechanical Seal: Carbon/Silicon Carbide/EPDM Rubber

Applications

– Used in boiler systems
– Industrial applications in the food and pharmaceutical industry
– Water filtration systems, Reverse Osmosis (RO) systems
– Jockey pump in fire suppression systems
– Pumping water to high-rise buildings or hotels
– Residential use in apartments
– Plumbing systems, Irrigation systems, Sprinkler systems
 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มแรงดันสูง MASTERFLOW รุ่น MVI Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *