รอก (24)

กว้าน (12)

สปริงบาลานเซอร์ (3)

ขาแขวน (6)

ชุดโครงสร้างเครน (12)