ลูกลอย (10)

จานจ่ายอากาศ (6)

ถังดักไขมัน (5)

ถังเก็บน้ำ (7)

สวิตช์ควบคุมแรงดัน (4)

เครื่องวัดค่าน้ำ (18)

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอื่นๆ (3)