Search
Search

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมนี้มีความสามารถในการกันน้ำสองชั้น เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาเสียหายในตู้ควบคุม รุ่นนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ไหม้จากสภาวะผิดปกติสำหรับรุ่นหนึ่งเฟส และระบบป้องกันสภาวะไฟไม่ครบเฟสหรือลำดับเฟสไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นสามเฟส

Brand:

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series

ตู้คอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น CNP Series เป็นตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มหอยโข่ง ตู้ควบคุมนี้มีความสามารถในการกันน้ำสองชั้น เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง (ระดับป้องกัน IP45) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาเสียหายในตู้ควบคุม รุ่นนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ไหม้จากสภาวะผิดปกติ เช่น การเกิดใบพัดล็อค กระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด หรือไฟตก (ต่ำกว่า 172 โวลต์) หรือไฟเกิน (สูงกว่า 265 โวลต์) สำหรับรุ่นหนึ่งเฟส และมีระบบป้องกันสภาวะไฟไม่ครบเฟสหรือลำดับเฟสไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นสามเฟส เพื่อป้องกันปั๊มน้ำไม่เสียหายเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำแห้งหรือน้ำในบ่อไม่เพียงพอ

SPECIFICATIONS

รุ่น แรง (HP) กำลังไฟ
CNP – 755S 1 HP 1 Phase 220V
CNP – 1105S 1.5 HP 1 Phase 220V
CNP – 2205S 2 – 3 HP 1 Phase 220V
CNP – 3705S 5 HP 1 Phase 220V
CNP – 1105T 1 – 1.5 HP 3 Phase 380V
CNP – 1505T 2 HP 3 Phase 380V
CNP – 2205T 3 HP 3 Phase 380V
CNP – 3705T 5 HP 3 Phase 380V

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *