Search
Search

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในสังคมของเราได้ให้ความสำคัญและตระหนักกับเรื่องของน้ำเสียมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีโรงงานและผู้ประกอบการอีกหลายแห่งที่ยังลักลอบนำน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดมาทิ้งหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำ สร้างความเสียหายให้แก่ระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทุกๆคนจะต้องหันมาดูแลใส่ใจในปัญหาเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังอย่างถูกวิธีและถูกกฎหมาย หลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘0 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนและเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

บทลงโทษของผู้ที่กระทำความผิด

– มาตรา ๑O๔ เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘0 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

– มาตรา ๑O๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘0 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

– มาตรา ๑O๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทลงโทษของผู้ที่กระทำความผิดโทษค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นหากโรงงานอุตสาหกรรมใดที่มีน้ำเสียอยู่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อนี้อย่างเคร่งครัด หรือหากจะหาวิธีการบำบัดน้ำเสียในโรงงานให้มีปริมาณน้อยลงหรือทำให้น้ำเสียเจือจางก่อนระบายน้ำออกจากโรงงานก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางนึง ทางบริษัทเราของแนะนำให้ใช้เครื่อง Ring Blower Sanco รุ่น SC Series ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเหมาะสำหรับงานบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างมาก สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น น้ำหนักพอเหมาะ ช่วยเติมอากาศในน้ำให้มีปริมาณลมที่สม่ำเสมอ ช่วยบำบัดน้ำให้ มีคุณภาพที่ดี ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

(ขอขอบคุณที่มาจาก : กรมควบคุมมลพิษ)

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ