ปั๊มน้ำ CALPEDA NM50/16B Series

Brand:

The CALPEDA NM50/16B Series is a submersible pump with a motor-embedded impeller, branded by Calpeda. It operates with a 3-phase 380-volt electrical system at 50Hz and has a rotational speed of 2900 revolutions per minute. This pump is capable of delivering up to 1,100 liters per minute, demonstrating high efficiency with IE3 (Premium Efficiency) rating. It is also compatible with Variable Speed Drive for motor speed control. This pump is suitable for applications such as boosting water to buildings, residential homes, and general water pumping purposes.

Technical Specifications:

  • Horsepower: 7.5 hp
  • Seal Size: 32 mm
  • Suction and discharge pipe size: 2.5×2 inches
  • Flow rate: 1350 liters per minute
  • Head: 31 meters
  • Electric voltage: 380 volts

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มน้ำ CALPEDA NM50/16B Series”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

ชื่อ/Name *
Email *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number *
บริษัท/Company *
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสนอราคา)
บ้านเลที่ ซอย ถนน /Address *
จังหวัด/Province *
แขวง/ตำบล/Sub-district *
รหัสไปรษณีย์/Postal Code *
เขต/อำเภอ/District *
ประเทศ/Country *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/Ask us any questions *