Search
Search

รอบรู้เรื่อง Scroll

รอบรู้ เรื่อง Scroll

Scroll Air Compressor คือ ปั๊มลมแรงดันแบบแห้ง หรือ ปั๊มลมแรงดันแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน เป็นปั๊มที่ให้เสียงเงียบและ สั่นสะเทือนต่ำ มีแรงดันสูงสุดอยู่ที่ 10 Mbar ซึ่งปั๊มประเภทนี้เหมาะสำหรับงานหนักหรือใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลรักษาของปั๊มประเภทนี้ต้องดูแลรักษาอย่างถูกวิธี  เราจึงต้องให้ความสำคัญกว่าปั๊มประเภทอื่นๆ

ลักษณะของปั๊มลม Scroll (สโคล)

ปั๊มลมสโครล  หรือ Scroll Air Compressor  มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ชิ้นคือ ก้นหอยไม่เคลื่อนที่ (fixed scroll) และก้นหอยเลื่อนที่ (orbit or swing scroll)

หลักการทำงานของระบบ สโครล

ปลายก้นหอยส่วนเคลื่อนที่ เปิดออก รับอากาศเข้า

ปลายก้นหอยส่วนเคลื่อนที่ ปิด อากาศถูกกักในห้องสีม่วง

ก้นหอยส่วนเคลื่อนที่ เคลื่อนตัวทำให้ห้องอัดอากาศ แคบลง แรงดันเพิ่มขึ้น อากาศถูกรีด เข้าสู่กลางก้นหอย

ก้นหอยส่วนเคลื่อนที่ เคลื่อนตัวแคบลง อากาศถูดอัดมากขึ้น และถูกรีดเข้าสู่ศูนย์กลางก้นหอย แล้ว discharge ออก

การดูแลและบำรุงรักษา

  1. คอยตรวจเช็คจุดหล่อลื่นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  2. คอยดูแลหมั่นอัดจาระบีตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือ

เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านทันตกรรม , ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์, อุตสาหรรมโรงงานอาหาร เป็นต้น

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ